Algemene voorwaarden 

Aanmelding 

 1. Spartan Athletics (hierna SA) erkent een lid vanaf haar registratie via de website of Fitmanager applicatie en na de ontvangst van een 1e betaling gelinkt aan de gekozen abonnementsvorm door het lid. Met een akkoordverklaring bij registratie verklaart het lid zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden hieronder verder verklaard of op aanvraag te verkrijgen in de gym te Rijksweg 390B, 3630 Maasmechelen. 

 2. De online registratie gebeurt op naam van het ondertekend lid welke verklaart de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, verklaart hij de toestemming van een wettelijke te hebben. Indien nodig geacht, zal deze voogd een handgetekende of digitale toestemming geven voor de registratie af te ronden.

 3. Bij een definitieve inschrijving ontvangt het lid een online account welke de abonnementsvorm beschrijft die het lid heeft gekozen en met geldigheidsdatum of vermelding van de reeds opgenomen credits. Deze lidkaart is niet overdraagbaar aan derden en enkel het beschrijvende lid kan hier dus gebruik van maken.

 4. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt er geen terugbetaling plaats van zijn of haar bijdrage.
   

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Lidmaatschap bij SA kan ten alle tijden worden aangegaan. Indien SA het nodig acht, kan er een bewijs van goed gedrag en zeden worden opgevraagd ter voorlegging en goedkeuring voor de inschrijving.

 2. SA kan niet aansprakelijk worden gesteld bij een eventuele (tijdelijke) sluiting voor reeds betaalde lidgelden of andere bijdrages.

 3. De termijn van een abonnement is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm. In geval van een maandelijks abonnement kiest het lid voor een doorlopend abonnement en zijn maandelijkse bijdragen verplicht tot een eventuele opzegtermijn is gerespecteerd. Er zijn met andere woorden géén pauzes mogelijk inzake vakanties of andere redenen.

 4. Deze termijn is opzegbaar als vermeld in artikel 5, maar is niet opzegbaar indien de termijn gepaard gaat met een promotionele prijs waarop het lid heeft ingetekend. De overeengekomen termijn en bedragen blijven door het lid verschuldigd als afgesproken. 

 5. Betalen kan op de volgende wijze: cash, bancontact of via domiciliëring. In geval van een doorlopende opdracht kan SA een bewijs vragen dat nodig is om een abonnement toe te kennen aan het lid. 

 6. SA behoudt het recht het lid de toegang te blokkeren voor elke dienst zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. SA is gerechtigd om deze overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt en zodoende zijn de lidmaatschapsbijdragen van rechtswege opeisbaar.

 7. SA is gerechtigd om de tarieven te wijzigen zonder het lid hiervan op voorhand in kennis te stellen. Een reeds lopend abonnement kan nog steeds gebruikt worden zonder prijsgevolg. De nieuwe prijzen zullen dan van toepassing zijn bij de eerste aankoop van een nieuw abonnement na bekendmaking van de prijswijziging.

 8. In geval van ziekte of ongeval zal het lid haar lidmaatschap kunnen pauzeren op voorwaarde van het voorleggen van een geldig doktersattest voor een minimale periode van 30 opeenvolgende dagen. Gedurende deze afwezigheid worden er geen verdere kosten aangerekend.

 9. SA hanteert géén terugbetalingsbeleid. Voor betaalde abonnementen in eender welke vorm zal het lid het recht hebben hiervan gebruik te maken. Na de aankoop is deze in geen geval terug opeisbaar volgens de wetten van het Economisch Recht.
   

Openingstijden

 1. SA behoudt zich het recht de openingstijden te wijzigen. Deze openingstijden worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door SA te leveren dienst. 

 2. SA is steeds toegankelijk voor afspraken op reservering.
   

Aanbod

 1. Het aanbod van SA wordt steeds op haar website meegedeeld. Hierin kunnen zonder gevolgen wijzigingen aan plaatsvinden.

 2. Al het sportmateriaal wordt ter beschikking gesteld van de leden zonder begeleiding van aanwezige verantwoordelijken of personeel. De toestellen zijn echter niet te reserveren. Indien volzet dient het lid dus gebruik te maken van een ander toestel.

 3. SA behoudt zich het recht de uurrooster voor de groepslessen te wijzigen naar eigen vermogen. Dit uurrooster wordt steeds via haar website gecommuniceerd. De uurrooster wordt het door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door SA te leveren dienst.
   

Beëindigen

 1. Elke periodieke abonnementsvorm (tenzij een promotionele actie) kan worden stopgezet met een opzegperiode van 1 maand tellend vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin het abonnement is opgezegd. 

 2. Een abonnement, aangegaan voor een vastgelegde periode, welke toebehoort aan een promotionele actie is niet opzegbaar voor het eindigen van deze vastgelegde periode. Met de 1e periodieke betaling van dit promo abonnement aanvaardt een lid de vastgestelde termijn. 

 3. Een opzeg kan gebeuren via een digitale aanvraag of via ondertekening van een opzegdocument in de open gym (Rijksweg 390B, 3630 Maasmechelen) of op één van de locaties waar de groepslessen plaatsvinden en ter overhandiging van een SA verantwoordelijke

Evenementen

 1. De inschrijving van SA leden of externen voor door SA georganiseerde evenementen is enkel en alleen volledig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijvingsgeld is betaald. Met bevestiging van de inschrijving verklaart de inschrijver zich ook akkoord met de algemeen geldende voorwaarden.

 2. Door SA georganiseerde evenementen (cfr. Spartan Games) vallen onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.

 3. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal SA voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement of een ander evenement van SA. SA zal per geval beslissen welke van deze alternateiven op het evenement van toepassing zijn.
  SA kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's. 

Risico en aansprakelijkheid

 1. Noch SA, noch haar toekomstige medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club of de door haar gehuurde sportaccommodaties, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van SA of haar aangestelden. Het gebruiken van de door SA ter beschikking gestelde apparatuur is geheel op eigen risico van het lid.

 2. Noch SA, noch haar toekomstige medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club of de door haar gehuurde sportaccommodaties, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van SA. Het lid dienst haar waardevolle voorwerpen altijd op te bergen.

 3. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van SA of van haar aangestelden.

 4. Elk lid verplicht zich ertoe een jaarlijkse sportverzekering ter waarde van € 20,- af te sluiten bij de start van haar abonnement. Deze sportverzekering verzekert het lid tegen mogelijke ongevallen die een schade tot gevolg hebben waarvoor SA is gedekt volgens haar polis afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Arena NV. 
   

Huisreglement

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de SA vestigingen en hiernaar te handelen

 2. Deze huisregels zijn op te vragen bij een SA verantwoordelijke of in de gym of andere vestigingen.
   

Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en SA, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Limburg.

 2. Door haar inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van SA te kennen en te aanvaarden.

 3. SA acht zich met bovenstaande regels te voldoen aan het Wetboek van Economisch Recht. Elke betwisting hierop is ontvankelijk.
   

Medische toestand

 1. Het lid verklaart dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

 2. Men mag geen gebruik maken van een door SA aangeboden dienst indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van andere leden zou schaden. 

 3. Het lid verplicht zich ertoe eender welk fysiek ongemak dat tot een letsel kan leiden mee te delen aan een SA verantwoordelijke vooraleer haar sportactiviteit te starten. Indien het lid ervoor kiest om tegen advies van een SA verantwoordelijke toch te sporten, kan SA niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk letsel dat het lid hierdoor oploopt op het grondgebied van SA of de door haar gehuurde sportaccommodaties. 
   

Verwerking van persoonsgegevens

 1. SA gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.

 2. Indien het lid SA haar persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in het klantenbestand opgenomen en worden ze verwerkt:

  • Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten

  • Voor het uitvoeren van marktstudies

  • Om te informeren over nieuwe producten en diensten. Het lid bevestigt SA toestemming te geven om haar acties e.a. te sturen voor promo doeleinden volgens de GDPR-wet.

  • Campagnes.​

Opgesteld op 1 februari 2019, te Maasmechelen.

Algemene voorwaarden  |  Sponsors  |   Contact  |  Rijksweg 390B, 3630 Maasmechelen  |  BTW: BE07 0488 8706
© 2019 Spartan Athletics